Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการ

สถิติผู้มาใช้บริการในศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562
 
ส่วนราชการ จำนวน (ราย)
ฝ่ายปกครอง 153
ฝ่ายทะเบียน 21,678
ฝ่ายโยธา 152
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 962
ฝ่ายรายได้ 26
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 19
ฝ่ายการศึกษา -
ฝ่ายการคลัง 10,189
ฝ่ายเทศกิจ -
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 228
รวม 33,407