Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้ปกครองต้องการแจ้งเกณฑ์เด็กเข้าเรียนต้องทำอย่างไร มีเอกสารประกอบอะไรบ้าง

คำถาม   ผู้ปกครองต้องการแจ้งเกณฑ์เด็กเข้าเรียนต้องทำอย่างไร มีเอกสารประกอบ
              อะไรบ้าง


คำตอบ   ผู้ปกครองเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์หรืออย่างเข้าปีที่ 8 ให้แจ้งเกณฑ์การศึกษาภาค
            บังคับ ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาที่ฝ่ายการศึกษาหรือที่โรงเรียนในสังกัดเขต
            ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป (ระยะเวลา 1 )
            หลักฐานที่ต้องใช้
            1. สูติบัตรพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
            2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
            3. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 12 ฉบับ
                สำหรับผู้ปกครองที่มาแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์