Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขอจำหน่ายบ้าน จะต้องทำอย่างไร

ถาม  การขอจำหน่ายบ้าน จะต้องทำอย่างไร

ตอบ  กรณีการขอจำหน่ายบ้านนั้นจะต้องใช้เอกสารดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง กรณีมอบหมายให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบหมายและหนังสือมอบหมายด้วย 2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3. ใบคำร้องตามแบบ ท.ร. 97 ค.