Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บัตรประชาชนหาย จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ถาม  บัตรประชาชนหาย จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ  กรณีบัตรประชาชนหายจะต้องใช้เอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง มาดำเนินการยืนยันตนเอง หากไม่มีให้พาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองตนเอง(ผู้ที่จะรับรองจะต้องมีอายุ 20 ปีขี้นไป และมีบัตรประชาชน ซึ่งกรณีบัตรประชาชนหายจะต้องยืนคำร้องภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หาย และมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท