Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร (บุคคลธรรมดา) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ?

คำถาม : การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร (บุคคลธรรมดา) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ?

ตอบ :   1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.5/สอ.1)
           2. ใบอนุญาตตัวจริง (พร้อมค่าธรรมเนียม)
           3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
           4. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
           5. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
           6. บัตรผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร