Main Menu
BANGKOK PORTAL


ทำบัตรผู้พิการทำอย่างไร/ที่ไหนทำบัตรใกล้สุดของคนพิการที่อยู่บางนา

ถาม ทำบัตรผู้พิการทำอย่างไร/ที่ไหนทำบัตรใกล้สุดของคนพิการที่อยู่บางนา

ตอบ คนพิการต้องไปประเมินสภาพความพิการที่ รพ.ของรัฐ และนำใบรับรองความพิการนั้นไปยื่นทำบัตรที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
      เอกสารที่ใช้ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองความพิการ รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หากคนพิการไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ