Main Menu
BANGKOK PORTAL


การลงทะเบียนผู้พิการเดือนไหน/เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

ถาม การลงทะเบียนผู้พิการเดือนไหน/เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

ตอบ ลงทะเบียนคนพิการสามารถลงได้ทุกวันเวลาราชการ ซึ่งจะได้รับเงินในเดือนถัดไป
       เอกสารที่ใช้ได้แก่ บัตรคนพิการ /ทะเบียนบ้าน/หน้าบัญชีธนาคาร (ทั้งตัวจริงและสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ หากมีการมอบอำนาจมาให้ลงทะเบียนแทนต้องเพิ่มหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ฉบับ