Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การลงทะเบียนผู้สูงอายุเดือนไหน/เอกสารใช้อะไรบ้าง

ถาม การลงทะเบียนผู้สูงอายุเดือนไหน/เอกสารใช้อะไรบ้าง

ตอบ ลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงวันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
       เอกสารที่ใช้ได้แก่ บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / หน้าบัญชีธนาคาร (ทั้งตัวจริงและสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ หากมีการมอบอำนาจมาให้ลงทะเบียนแทนต้องเพิ่มหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ฉบับ