Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/12/2016 การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลด
23/12/2016 การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอใช้สถานที่: สวนสาธารณะ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1