Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/12/2016 บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (23/12/2559) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2