Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/12/2016 การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขออนุญาตให้ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเชื่อม สะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.4) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.4) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2