Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/12/2016 การขอใบแทนหนังสือสำคัญ กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการ สัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม... ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการ สัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาต... ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการ สัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ ... ดาวน์โหลด
หน้า 6 ของ 6