Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการ สัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ ... ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการ สัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาต... ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการ สัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม... ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอใบแทนหนังสือสำคัญ กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที... ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่... ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ กรณีมีหลักฐาน (23/12/2559) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 6