ถนนคนเดินวัดอรุณ พบกันที่ถนนวังเดิม วันที่ 28 ก.พ. 63 ถึง 1 มี.ค. 63 สอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5719-5721
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ