Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ