บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 

Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายการศึกษา
     + การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
     + การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
     + การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร