ประกาศกรุงเทพมหานคร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ ภ.ด.ส.1
ประกาศกรุงเทพมหานคร

แบบคำร้องคัดค้านการประเมินฯ
แบบ ภ.ด.ส.10
 
 
ประกาศ ภ.ด.ส.2
 
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและยื่นแบบแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 4  สงสัยสอบถามได้ที่ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5715-5718
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
     + การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
     + การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     + บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
     + การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
     + การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
     + การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
     + การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
     + การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     + การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
     + การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
     + ​การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี
     + การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า
     + การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต
     + การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด
     + การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
     + การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
     + การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     + การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
     + การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
     + การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
     + การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
     + การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
     + การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
     + การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่)
     + การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)
     + การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)
     + การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่)
     + ​การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
     + การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     + ​การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร