Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการคลัง

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายการคลัง
     + การรับเงินของกรุงเทพมหานคร
     + การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร