Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายการคลัง
     + การรับเงินของกรุงเทพมหานคร
     + การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร