บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
 
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

มุมความรู้

 

มุมความรู้ 
(ห้องฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ตึกใหญ่)

โทร. 0 2457 0069 กด 5705-5707
โทร. 0 2868 1265
โทร. 0 2868 2480 (โทรสาร)

 
รายละเอียดงานบริการ
การจัดการความรู้ในหน่วยงาน หน่วยงานสามารถจัดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน หน่วยงานมีการจัดสถานที่หรือช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการได้ค้นหา/ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อการมาขอรับบริการและการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
 
เอกสารบริการให้ download
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอกนิกส์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

http://www.oic.go.th/infocenter9/940/
 


คู่มือประชาชน
 
- ฝ่ายทะเบียน
 - ฝ่ายปกครอง
 ฝ่ายโยธา
 - ฝ่ายการคลัง
 - ฝ่ายรายได้
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 ฝ่ายการศึกษา
 - ฝ่ายเทศกิจ
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 
คู่มือปฏิบัติราชการ
 
 - ฝ่ายทะเบียน
 - ฝ่ายปกครอง
 - ฝ่ายโยธา
 - ฝ่ายการคลัง
 - ฝ่ายรายได้
 - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 - ฝ่ายการศึกษา
 - ฝ่ายเทศกิจ
 - ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 
คู่มือการพัฒนาตามสายอาชีพ
 
 คู่มือ TRM สายงานช่วยงานเทศกิจ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ
 - คู่มือ TRM สายงานช่วยงานปกครอง ตำแหน่งพนักงานปกครอง
 - คู่มือ TRM สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - คู่มือ TRM สายงานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 - คู่มือ TRM สายงานปฏิบัติงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 - คู่มือ TRM สายงานปฏิบัติงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
 - คู่มือ TRM สายงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์