บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
​​ฝ่ายรายได้   โทร. 02 457 6802 ต่อ 5717
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการจัดเก็บรายได้

สถิติการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2563
 ณ  วันที่ 23 มีนาคม 2563

ประเภท
ประมาณการ
ยอดจัดเก็บ
คิดเป็นร้อยละ(%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
18,000,000
1,150,807.18
63.93
ภาษีบำรุงท้องที่
50,000
27,235.79
54.47
ภาษีป้าย
3,700,000
1,591,231.80
43.01
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 40,000,000.00 - -
รวม
45,550,000.00
2,769,274.77
6.08
ภาษีน้ำมัน 1,500,000.00 167,305.47 11.15