ประกาศกรุงเทพมหานคร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ ภ.ด.ส.1
ประกาศกรุงเทพมหานคร

แบบคำร้องคัดค้านการประเมินฯ
แบบ ภ.ด.ส.10
 
 
ประกาศ ภ.ด.ส.2
 
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและยื่นแบบแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 4  สงสัยสอบถามได้ที่ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5715-5718  หรือ   ID LINE :  @revbangkokyai
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการจัดเก็บรายได้

สถิติการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2563
 ณ  วันที่ 23 มีนาคม 2563

ประเภท
ประมาณการ
ยอดจัดเก็บ
คิดเป็นร้อยละ(%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
18,000,000
1,150,807.18
63.93
ภาษีบำรุงท้องที่
50,000
27,235.79
54.47
ภาษีป้าย
3,700,000
1,591,231.80
43.01
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 40,000,000.00 - -
รวม
45,550,000.00
2,769,274.77
6.08
ภาษีน้ำมัน 1,500,000.00 167,305.47 11.15