ถนนคนเดินวัดอรุณ พบกันที่ถนนวังเดิม วันที่ 28 ก.พ. 63 ถึง 1 มี.ค. 63 สอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5719-5721
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการจัดเก็บรายได้

สถิติการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2559
 ณ  ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 2560

ประเภท
ประมาณการ
ยอดจัดเก็บ
คิดเป็นร้อยละ(%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
54,000,000
4,707,552.50
8.72
ภาษีบำรุงท้องที่
1,110,000
160,479.13
14.46
ภาษีป้าย
3,600,000
372,128.70
10.34
รวม
58,710,000
5,240,160.33
8.93