Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติประชากร

จำนวนราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

แขวง
จำนวนประชากร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวนบ้าน(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
วัดอรุณ
6,814
7,107
13,921
 
4,164
วัดท่าพระ
25,251
28,715
53,966
 
25,697
รวม
32,065
35,822
67,887
 
29,861