บางกอกใหญ่พร้อมรับมือและป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
การให้บริการงานด้านทะเบียน
1. วันราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.         งานด้านทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย ตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฏร           งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (งดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน)          งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป      2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย         ติดต่อสอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5711 


ที่มา : กรมควบคุมโรค
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


น.ส.ปราณี มาลีวงศ์
 

ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 4 ตึกใหญ่)
โทร. 0 2457 0069 กด 5735-5737
โทร. 0 2457 6045
โทร. 0 2457 6045 (โทรสาร)

 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงินการบัญชี และการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การลงทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยมการสนับสนุนงานวิชาการ วิจัยประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
รายละเอียดงานบริการ เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ download แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน  ]  
บันทึกมอบหมายงาน (แนบใบลาไปต่างประเทศ) ] 
แบบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ]  
แบบคำร้องขอผ่อนผันเข้าเรียน ] 
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) ]  
แบบฟอร์มคำร้องการโอน ] 
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร (แบบ 7223) ] 
ใบลาไปต่างประเทศ ]