บางกอกใหญ่แบ่งปันน้ำใจ ช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
​​​       ​                                                                                                                      
 
​​​

ที่มา : กรมควบคุมโรค
ผู้ประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ ขอให้แจ้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่หมายเลข    0 2457 0069    ต่อ    5705-5706 
 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2   ฉบันที่ 3 
ฉบับที่ 4  ฉบับที่ 5   ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ฉับับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน
เอกสาร

หนังสือรับรองและแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานฯ
- หนังสือรับรองพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ลูกจ้างสถานประกอบการ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานฯ
- แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อยกเว้น ข้อ 1(7) ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

หัวหน้าฝ่ายโยธา


นายวิศเวศ ศรีสวัสดิ์
 

ฝ่ายโยธา (ชั้น 3 ตึกใหญ่)
โทร. 0 2457 0069 กด 5712-5714
โทร. 0 2457 5986
โทร. 0 2457 5986 (โทรสาร)
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขต เพื่อก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงรักษาคลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดิน
กรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซม และดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหินการทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง Guard-Rail อุปกรณ์ประกอบถนนและจักรยาน และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบหรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
รายละเอียดงานบริการ เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ download  [ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ (ข.1) ]
 [ คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.2) ]
 [ คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (ข.3) ]
 [ คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ (ข.4) ]
 [ 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.5) ] 
 [ คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (ข.6) ]
 [ คำขอใบแทนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.7) ]
 [ 
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.8) ]
 [ 
หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต ] 
 [ คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ]