บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ   กรุงเทพมหานคร
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          ที่มา : กรมควบคุมโรค
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย

 

ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2 ตึกใหญ่)
โทร. 0 2457 0069 กด 5705-5707
โทร. 0 2868 1265
โทร. 0 2868 2480 (โทรสาร)
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง(ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้าทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุมงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขตงานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผลงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการงานพิธีการ งานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

infographic

 
รายละเอียดงานบริการ เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ download [ แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ ]
[ แบบรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ]
[ คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ]
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ] 
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ] 
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล๊กทรอนิกส์ ] 
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ]  
หนังสือมอบอำนาจ ]