บางกอกใหญ่แบ่งปันน้ำใจ ช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
​​​       ​                                                                                                                      
 
​​​

ที่มา : กรมควบคุมโรค
ผู้ประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ ขอให้แจ้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่หมายเลข    0 2457 0069    ต่อ    5705-5706 
 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2   ฉบันที่ 3 
ฉบับที่ 4  ฉบับที่ 5   ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ฉับับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน
เอกสาร

หนังสือรับรองและแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานฯ
- หนังสือรับรองพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ลูกจ้างสถานประกอบการ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานฯ
- แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อยกเว้น ข้อ 1(7) ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร


 
แหล่งที่มาวีดิทัศน์ 
 
วัดราชสิทธาราม ( WAT  RATCHASITTHARAM )

                  เมื่อรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวัดใหม่ในที่ดินติดกับวัดพลับเดิม ทรงโปรดเกล้าฯให้รวมทั้งสองวัดเข้าด้วยกัน  แต่ยังคงเรียกว่า “ วัดพลับ ” เช่นเดิม  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3  ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด  มีการสร้างพระอุโบสถ   พระวิหาร   ศาลาการเปรียญ  ฯลฯ   และปฏิสังขรณ์ตำหนักจันทร์   ซึ่งรัชกาลที่ 2   ทรงสร้างพระราชทานให้พระองค์ขณะทรงผนวชและจำพรรษาที่วัดนี้  และทรงพระราชทานนามว่า “ วัดราชสิทธาราม ” 
  
แผนที่การเดินทาง  (ระบบ Gis กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ 3 ตรอกวัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 10600  โทร. 02-4650670,02-4652552  รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน 19,57,56,40

street  view
  
 
สิ่งสำคัญ ที่น่าชม  
1. พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน หลังคาลด 2 ชั้น ประดับลานปูนปั้นพระนารายณ์ทรงครุฑ ประกอบลายก้านขด ผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก เทพชุมนุมและไตรภูมิ
2. พระตำหนักจันทร์ เป็นที่ประทับเจริญวิปัสนาของรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งทรงผนวชจำพรรษา เดิมชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนทำด้วยไม้จันทร์ รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ โดยให้ย้ายมาปลูกที่ข้างตำหนักเก๋งจีน
3. พระเจดีย์ทรงเครื่อง มี 2 องค์ คือ พระศิราศนเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และพระสิรจุมภฎเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำลวดลายปูนปั้นเป็นสังวาลย์พาดจนถึงแท่นบัลลังก์
4. พระตำหนักเก๋งจีน เป็นที่ประทับจำพรรษาของกษัตริย์ 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 2 - 4
5. พระรูปปั้นสมเด็จพระสังฆ์ราช (สุก) ไก่เถื่อน ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ทางวิปัสนาธุระ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2-4
 
สถานที่ถัดไป (วัดท่าพระ)