บางกอกใหญ่แบ่งปันน้ำใจ ช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
​​​       ​                                                                                                                      
 
​​​

ที่มา : กรมควบคุมโรค
ผู้ประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ ขอให้แจ้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่หมายเลข    0 2457 0069    ต่อ    5705-5706 
 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2   ฉบันที่ 3 
ฉบับที่ 4  ฉบับที่ 5   ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ฉับับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน
เอกสาร

หนังสือรับรองและแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานฯ
- หนังสือรับรองพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ลูกจ้างสถานประกอบการ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานฯ
- แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อยกเว้น ข้อ 1(7) ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

 

 
แหล่งที่มาวีดิทัศน์


 
วัดโมลีโลกยาราม ( WAT  MOLILOKKAYARAM )

                วัดนี้เป็นวัดโบราณ  มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เดิมเรียกว่า  “ วัดท้ายตลาด ”  เพราะตั้งอยู่ท้ายตลาดเมืองธนบุรี  เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพระราชวังเดิม จึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา  เมื่อรัชกาลที่ 1 ขึ้นครองราชย์ทรงนิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา ในสมัยรัชกาลที่ 2 วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาของพระราชโอรส ทรงปฏิสังขรณ์และขนานนามว่า   “ วัดพุทไธสววย์ ”    ภายหลังรัชกาลที่ 3  ทรงปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม ทรงพระราชนามใหม่เป็น “ วัดโมลีโลกสุธาราม ”  แล้วเปลี่ยนมาเป็น  “ วัดโมลีโลกยาราม ”
                 ความสำคัญของวัด   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง  3  รัชกาล  เป็นอย่างน้อยได้ทรงปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม   และเป็นสถานที่ศึกษาอักขรสมัย แห่งพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-นภาลัยเมื่อยังทรงพระเยาว์

 
  
แผนที่การเดินทาง  (ระบบ Gis กรุงเทพมหานคร)
 
เลขที่ 2 ซ.ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 10600  โทร. 02-8910288,02-4725038  รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน  สาย 19,57
 
สิ่งสำคัญ ที่น่าชม  
1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย
2. พระอุโบสถ หลังคามุขลด 3 ชั้น มุงกระเบื้องไทย มีช่อฟ้าใบระกา ฝาผนัง ภายในเขียนรูปภาพลายทรงข้าวบิณฑ์
3. หอสมเด็จ (หอแดง) สร้างขึ้นเพื่อบูชาสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในรัชกาลที่ 3 เป็นอาคารทรงไทยมีประตูและหน้าต่างเป็นลายรดน้ำ ภายในประดับรูปปั้นรูปทหารฝรั่งเศสในเครื่องแบบโบราณ
4. หอพระไตรปิฏก (หอเขียว) อาคารไม้ทรงไทยยกพื้นสูง ใช้ปูนปั้นรูปเจดีย์ประดับแทนช่อฟ้า
 
สถานที่ถัดไป (วัดราชสิทธาราม)