บางกอกใหญ่แบ่งปันน้ำใจ ช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
​​​       ​                                                                                                                      
 
​​​

ที่มา : กรมควบคุมโรค
ผู้ประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ ขอให้แจ้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่หมายเลข    0 2457 0069    ต่อ    5705-5706 
 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2   ฉบันที่ 3 
ฉบับที่ 4  ฉบับที่ 5   ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ฉับับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน
เอกสาร

หนังสือรับรองและแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานฯ
- หนังสือรับรองพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ลูกจ้างสถานประกอบการ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานฯ
- แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อยกเว้น ข้อ 1(7) ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

แหล่งที่มาของวีดิทัศน์


 
 
วัดหงส์รัตนาราม ( WAT  HONGRATANARAM )

                 วัดหงส์เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยเศรษฐีชาวจีนเป็นผู้สร้างด้วยแรงศรัทธา จึงเป็นวัดราษฏร์   ต่อมากรุงธนบุรีเป็นราชธานีวัดหงส์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวัดหลวง  ในสมัยนั้นวัดหงส์เป็นวัดที่รุ่งโรจน์มาก  เป็นแหล่งใหม่ของสำนักสงฆ์  สามเณรจำนวนมาก  และเป็นศูนย์การศึกษาที่เจริญเข้าขั้นมหา-วิทยาลัย  อยู่ในพระอุปถัมภ์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ สร้างศาลาการเปรียญพร้อมทั้งกุฏิ  เสนาสนะทั่ววัด  และทรงยกย่องให้เป็นวัดหลวงชั้นที่  1
                  ความสำคัญของวัดหงส์   เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยเศรษฐีชาวจีนชื่อ  “ หงส์ ”   ต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  ได้ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์  และสถาปนาวัดนี้ให้เป็นวัดหลวง  เป็นวัดสำคัญทางการศึกษาพระพุทธศาสนา  มีพระจำนวนมากจำพรรษา  

 
 
แผนที่การเดินทาง  (ระบบ Gis กรุงเทพมหานคร)
 
เลขที่ 102 ซ.วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 10600 โทร. 02-4650691  รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน สาย 19 , 57
 
 
street  view
 
 
 
สิ่งสำคัญ ที่น่าชม  
1. พระประธาน และพระพุทธรูปหลวงพ่อแสนในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม
2. พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถมีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งธนบุรี มีช่อฟ้าใบระกา ตกแต่งหน้าบันด้วยลวดลายสวยงาม ที่หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ มีพระนารายณ์ทรงหงส์อ่อนช้อยงดงามมาก
3. พระพุทธรูปทองโบราณ เดิมนั้นองค์พระได้พอกด้วยปูนปั้น เมื่อทำการกะเทาะปูนออกจึงพบองค์พระเป็นทองเนื้อห้า โดยบริเวณฐานพระมีตัวอักษรสมัยอู่ทองจารึกอยู่
4. สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
5. ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช
6. ลวดลายบานประตู ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปหงส์เกาะกิ่งไม้ ได้รับการยกย่องว่างดงามเป็นเลิศ
7. หอพระไตรปิฎก เป็นอาคารทรงไทย เป็นที่เก็บรักษาตู้พระไตรปืฏก
8. ตู้พระไตรปืฏก มีลวดลายงดงามยิ่งนัก มีมากประมาณ 40 ตู้
 
สถานที่ถัดไป (วัดสังข์กระจาย)