บางกอกใหญ่แบ่งปันน้ำใจ ช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
​​​       ​                                                                                                                      
 
​​​

ที่มา : กรมควบคุมโรค
ผู้ประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ ขอให้แจ้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่หมายเลข    0 2457 0069    ต่อ    5705-5706 
 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2   ฉบันที่ 3 
ฉบับที่ 4  ฉบับที่ 5   ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ฉับับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน
เอกสาร

หนังสือรับรองและแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานฯ
- หนังสือรับรองพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ลูกจ้างสถานประกอบการ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานฯ
- แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อยกเว้น ข้อ 1(7) ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

พระราชวังเดิม

แหล่งที่มาของวิดิทัศน์


 
พระราชวังเดิม ( WANGDERM   PALACEX )
                 
                  เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี ทรงสร้างพระราชวังอยู่ระหว่างด้านทิศใต้ของวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) กับด้านทิศเหนือของวัดโมลีโลกยา-ราม (วัดท้ายตลาด)  ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกกันว่า  “ พระราชวังเดิม ”
                  หลังจากรัชกาลที่ 1 ขึ้นครองราชย์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังฝั่งพระนคร  จากนั้นทรงแต่งตั้งให้พระบรมวงศานุวงศ์ที่ไว้วางพระราชหฤทัยมาประทับ  เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5  โปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ
 
แผนที่การเดินทาง  (ระบบ Gis กรุงเทพมหานคร)
 
กองบัญชาการกองทัพเรือ, พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600  โทรศัพท์ : 0-2475-4117, 0-2466-9355, 0-24727291    รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน สาย 19 , 57
 
สิ่งสำคัญ ที่น่าชม  
1. อาคารท้องพระโรง เป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยพระที่นั่งองค์ทิศเหนือและองค์ทิศใต้เชื่อมต่อกัน ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดงานประกอบพิธีสำคัญ รับรองบุคคลสำคัญและประชุม
2. พระตำหนักเก๋งคู่ หลังใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนและไทย หลังคาทรงจั่วแบบจีน ลวดลายจีนที่ตกแต่งจั่วและคอสองเขียนสีแบบปูนเปียก ส่วนหลังเล็กเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1-2
3. พระตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นตึกแบบอเมริกันถือเป็น " ตำหนักแบบตะวันตกองค์แรกที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ " สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ประทับอยู่ที่นี่
4. ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะอาคารเป็นทรงไทยแบบผสมแบบตะวันตก ตัวอาคารยกสูงมีใต้ถุนล่าง
5. ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เดิมชื่อ " ป้อมวิไชยเยนทร์หรือป้อมบางกอก " สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) เป็นแม่กองก่อสร้างป้อมจนแล้วเสร็จในระหว่างปี 2199-2231
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ได้สร้างพระราชวัง บูรณะป้อมและสร้างกำแพงเมือง แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า " ป้อมวิชัยประสิทธิ์ " 
 
สถานที่ถัดไป (วัดหงส์รัตนาราม)