บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​​  

​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
 
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,90
  วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  อ่านรายละเอียด คลิกเลย                                                                                       4 เม.ย. ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่     11 เม.ย. ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ     18 เม.ย. ชุมชนหลังโรงเคลือบ    25 เม.ย. ชุมชนสมบุัญพัฒนา
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

facebook

facebook,download เอกสาร
บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
   
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
 
FACEBOOK
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
urlhttps://www.facebook.com/bangkokyaidistrict/?ref=bookmarks
 

facebook ส่วนราชการต่างๆ

ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2 ตึกใหญ่)        

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง(ได้แก่ ทะเบียน
พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า
ะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรอง
บุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและ
ประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและ
บริการข้อมูลข่าวสารของราชการการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุมงานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต
งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล
งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ
งานพิธีการ งานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และยานพาหนะกลาง
งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนด
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download 
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ]  [ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ]
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล๊กทรอนิกส์ ]  
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ]  [ หนังสือมอบอำนาจ ] 

 


ฝ่ายทะเบียน (ชั้น 1 ตึกใหญ่)  

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว
ทะเบียนชื่อบุคคล) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการพิจารณา
กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิด
ชอบ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download
หนังสือมอบหมาย/ยินยอม ]  [ หนังสือสัญญาหย่าโดยความยินยอม ]

 

ฝ่ายโยธา (ชั้น 3 ตึกใหญ่)            

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก
อย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาต
ตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆในที่สาธารณะของหน่วย
งานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิด
ล้อมของสำนักงานเขต เพื่อก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่
สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงรักษา
 คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุม
อาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ
การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดิน
กรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซม และดูแลรักษา
ความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน
การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง
Guard-Rail อุปกรณ์ประกอบถนนและจักรยาน และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ
หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรือ
อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ (ข.1) ]  [ คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.5) ]
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.8) ]  [ หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต ] 
คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ]
 

ฝ่ายการคลัง  (ชั้น 3 ตึกใหญ่)  

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและ
เงินอื่นใด(ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร
การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐาน
การจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงาน
ทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์งานทางการเงินเพื่อการบริหาร
การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตาม
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการ
จัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) การบริหาร
ข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download 
หนังสือมอบอำนาจ ]
 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (ชั้น 4 ตึกใหญ่)   

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลเคลื่อนที่ และการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทาง
สุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้นในที่หรือทาง
สาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญ
ที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง
การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายต่างๆเช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครอง
ผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download 
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.1) ]  
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3) ] 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.5) ]
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ]
 

ฝ่ายรายได้  (ชั้น 4 ตึกใหญ่)           

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆตามที่ได้รับมอบ
หมาย) การริบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้
ารจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ]  [ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ]
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ]
 

ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 4 ตึกใหญ่)       

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน
การบัญชี และการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การลงทะเบียน
ลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่
สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและลูกจ้าง
ของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการครุ
การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการส่ง
ข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม
การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัยประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา
จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download
แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน  ]  [ บันทึกมอบหมายงาน (แนบใบลาไปต่างประเทศ)
[ แบบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ]  [ แบบคำร้องขอผ่อนผันเข้าเรียน ]
[ แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) ]  [ แบบฟอร์มคำร้องการโอน ]
[ แบบฟอร์มเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร (แบบ 7223) ]
[ ใบลาไปต่างประเทศ ]
 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (ชั้น 5 ตึกใหญ่) 

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย
ชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูป
แบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุน
พัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน
การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัด
หาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
การบริหารเงินออมครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
และสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลานกีฬา
การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการและจัดกิจกรรม
นันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม
เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงานของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ]  
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.01) ]
 

ฝ่ายเทศกิจ (ชั้น 5 ตึกใหญ่)          

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download
แบบรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ]
 

ฝ่ายรักษาฯ (ชั้น 3 ตึกเล็ก)           

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา
เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้
การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้
และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ download
แบบรับคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ]  [ คำร้องขอรับบริการอื่นๆ ]