Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางเพื่อจ้างเหมานำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ร.ร.วัดท่าพระ สนข.บางกอกใหญ่
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางเพื่อจ้างเหมานำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ร.ร.วัดท่าพระ สนข.บางกอกใหญ่
เปิดอ่านเอกสาร