1. เราจะร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยในทุกวิธีทางทั้งที่บ้านและที่ทำงาน 2. เราจะให้ความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม 3. เราจะใช้ถุงผ้าหรือภาชนะอื่นใดที่ใช้แทนถุงพลาสติกและโฟมที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้โดยไม่มีพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม 5. เราจะช่วยกันแยกขยะสารพิษ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป และนำไปทิ้งในที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้ 6. เราจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสำนักงานเขตและส่วนราชการอื่นเพื่อรณรงค์การแยกขยะก่อนนำทิ้ง 7. เราจะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำครอบครัว ประชาชน ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน รณรงค์แยกขยะตามหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เมื่อมีโอกาส

Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางเพื่อจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา โรงเรียนวัดราชสิทธาราม สนข.บางกอกใหญ่
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางเพื่อจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา โรงเรียนวัดราชสิทธาราม สนข.บางกอกใหญ่
เปิดอ่านเอกสาร