บางกอกใหญ่พร้อมรับมือและป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
การให้บริการงานด้านทะเบียน
1. วันราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.         งานด้านทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย ตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฏร           งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (งดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน)          งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป      2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย         ติดต่อสอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5711 


ที่มา : กรมควบคุมโรค
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบันที่ 3
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฉบับที่ 1    ฉบับที่ 2    ฉบับที่ 3
ฉับับที่ 4    ฉบับที่ 5    ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน
เอกสาร
 
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สมัครงาน

ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน)
ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน) เปิดอ่านเอกสาร