1. เราจะร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยในทุกวิธีทางทั้งที่บ้านและที่ทำงาน 2. เราจะให้ความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม 3. เราจะใช้ถุงผ้าหรือภาชนะอื่นใดที่ใช้แทนถุงพลาสติกและโฟมที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้โดยไม่มีพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม 5. เราจะช่วยกันแยกขยะสารพิษ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป และนำไปทิ้งในที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้ 6. เราจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสำนักงานเขตและส่วนราชการอื่นเพื่อรณรงค์การแยกขยะก่อนนำทิ้ง 7. เราจะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำครอบครัว ประชาชน ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน รณรงค์แยกขยะตามหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เมื่อมีโอกาส

Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

เขตบางกอกใหญ่รณรงค์บอกลาถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมในสถานศึกษา

เขตบางกอกใหญ่รณรงค์บอกลาถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมในสถานศึกษา

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะพลาสติกและกล่องโฟมมาอย่างต่อเนื่อง ในสถานศึกษาในพื้นที่เขต เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ (4 ต.ค.62) เป็นการประกาศเจตนารมณ์ ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำโดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่้งแวดล้อมฯ และหัวหน้ารักษาความสะอาดฯ โดยการจับมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมรณรงค์ลดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก โดยหันมาใช้กล่องชานอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและถุงผ้า เพื่อลดปริมาณขยะที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง