บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ
ภาษีป้าย
 
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2564   ฟรี   อ่านรายละเอียด คลิกเลย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กทม.


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัย เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
 
ลำดับ รายละเอียด link
1 ชุดความรู้ที่คลอบคลุมในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การออม การสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ
คลิกที่นี่ (ชุดความรู้)
หรือ
2 ถ่ายทอดความรู้เตรียมความพร้อม เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
แอป GOLD by DOP


http://gg.gg/ejgi3 (สูงวัยกินอยู่อย่างไรให้สมดุล)
3 โครงการคนกรุงเทพ ฯ รักฟัน (เพื่อผู้สูงวัยฟันดี) คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
 
ลำดับ รายละเอียด link
1 สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงาน และต้องการทำงาน คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
2 กิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงาน คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
3 กิจกรรมสำรวจตำแหน่งงานในสถานประกอบการ/ธุรกิจชุมชนเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงาน และต้องการทำงาน คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
คลิกที่นี่ (ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการฯ)
4 จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
5 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 33 คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
6 กิจกรรมสำรวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวนสมาชิก จำนวนกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
7 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 33 และศูนย์สร้างสุขทุกวัย คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
8 กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ที่จดทะเบียนเพิ่มในปี พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
9 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ http://gg.gg/ejhls
10 อาคารหรือพื้นที่สาธารณะ ที่เหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าไปจัดกิจกรรมได้ คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
11 กิจกรรมส่งเสริมการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปร่วมใช้หรือทำกิจกรรมได้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหรือศูนย์บริการสาธารณสุข หรือศูนย์สร้างสุขทุกวัย คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
12 กิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง หรือการปรับปรุงสภาพบ้านตามที่มีผู้ขอคำแนะนำ เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
13 กิจกรรมเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง หรือการปรับปรุงสภาพบ้านตามที่มีผู้ขอคำแนะนำ เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง หรือการปรับปรุงสภาพบ้านตามที่มีผู้ขอคำแนะนำ เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
14 กิจกรรมปรับปรุงความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 33 คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
15 กิจกรรมสำรวจทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองสำหรับผู้สุงอายุ
 
ลำดับ รายละเอียด link
1 โครงการ BMA Home Ward Referral System ในศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
2  กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ภาวะพึ่งพิงในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่   คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับบริการเยี่ยมบ้านและได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
4 กิจกรรมการให้บริการผู้สูงอายุแบบองค์รวมในระดับปฐมภูมิด้านสุขภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง   คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
5 กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความรู้และการฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน   คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
6 กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความรู้และการฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
 
ลำดับ รายละเอียด link
1 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุประจำปี    คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
คลิกที่นี่   (แผนยุทธศาสตร์)
2 กิจกรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ ระดับเขตอย่างสม่ำเสมอ คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
คลิกที่นี่ (คณะอนุกรรมการฯ)
คลิกที่นี่ (คณะทำงาน)
คลิกที่นี่(การประชุม ครั้งที่1)
คลิกที่นี่(การประชุม ครั้งที่2)
คลิกที่นี่(การประชุม ครั้งที่3)
คลิกที่นี่(การประชุม ครั้งที่4)
3 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล
 
ลำดับ รายละเอียด link
1 กิจกรรมติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุประจำปี   คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)
2 กิจกรรมปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุเขตบางกอกใหญ่   คลิกที่นี่ (สไลต์สรุป)