Main Menu
BANGKOK PORTAL


คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่

 

น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม
   ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
 
นายสัมฤทธิ์ สุมาลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 
นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
   
 

 
นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
น.ส.ธันย์จิรา โรจน์พิพิศน์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
น.ส.รุ้งทอง กลึงกลมเกลียว
หัวหน้าฝ่ายการคลัง 

 
นายสุพล อมรพิสิทธิกูล
หัวหน้าฝ่ายโยธา
น.ส.ปราณี มาลีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
น.ส.สุรีย์ พฤกษาประดับกุล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ


 


 
น.ส.บุบผา ระวังงาน
หัวหน้าฝ่ายรายได้
น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
นางนิชาภา ไชยศรี
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

 
 
นายภคพล เพ็งสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 
พันตรี ไกรวิทย์ เสาเวียง
สัสดีเขต