บางกอกใหญ่แบ่งปันน้ำใจ ช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
​​​       ​                                                                                                                      
 
​​​

ที่มา : กรมควบคุมโรค
ผู้ประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ ขอให้แจ้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่หมายเลข    0 2457 0069    ต่อ    5705-5706 
 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2   ฉบันที่ 3 
ฉบับที่ 4  ฉบับที่ 5   ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ฉับับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน
เอกสาร

หนังสือรับรองและแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานฯ
- หนังสือรับรองพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ลูกจ้างสถานประกอบการ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานฯ
- แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อยกเว้น ข้อ 1(7) ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่

 

น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม
   ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
02 457 0069 กด 5701-2
นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 
นางราตรี ธนสมบัติกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
02 457 0069 กด 5704 02 457 0069 กด 5703
 

 
นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
02 457 0069 กด 5707
นายประจง จุลวงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
02 457 0069 กด 5708
น.ส.รุ้งทอง กลึงกลมเกลียว
หัวหน้าฝ่ายการคลัง 
02 457 0069 กด 5728

 
นายวิศเวศ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
02 457 0069 กด 5712
น.ส.ปราณี มาลีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
02 457 0069 กด 5736
น.ส.สุรีย์ พฤกษาประดับกุล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
02 457 0069 กด 5725


 


 
น.ส.บุบผา ระวังงาน
หัวหน้าฝ่ายรายได้
02 457 0069 กด 5715
น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
02 457 0069 กด 5719
นางนิชาภา ไชยศรี
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
02 457 0069 กด 5722

 
 
นายภคพล เพ็งสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
02 457 0069 กด 5732
พันโท วิสุทธิ์ แก้วกันทา
สัสดีเขต
02 457 3711