บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​​  

​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
 
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,90
  วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  อ่านรายละเอียด คลิกเลย                                                                                       4 เม.ย. ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่     11 เม.ย. ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ     18 เม.ย. ชุมชนหลังโรงเคลือบ    25 เม.ย. ชุมชนสมบุัญพัฒนา
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่

 

น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม
   ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
02 457 0069 กด 5701-2
นายธาราพงษ์ คำวอน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 
นายชโลธาร มากบาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
02 457 0069 กด 5704 02 457 0069 กด 5703
 

 
นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
02 457 0069 กด 5707
นายประจง จุลวงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
02 457 0069 กด 5708
น.ส.รุ้งทอง กลึงกลมเกลียว
หัวหน้าฝ่ายการคลัง 
02 457 0069 กด 5728

 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายโยธา
02 457 0069 กด 5712
น.ส.ปราณี มาลีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
02 457 0069 กด 5736
น.ส.สุรีย์ พฤกษาประดับกุล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
02 457 0069 กด 5725


 


 
น.ส.บุบผา ระวังงาน
หัวหน้าฝ่ายรายได้
02 457 0069 กด 5715
น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
02 457 0069 กด 5719
นางนิชาภา ไชยศรี
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
02 457 0069 กด 5722

 
 
นายภคพล เพ็งสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
02 457 0069 กด 5732
พันโท วิสุทธิ์ แก้วกันทา
สัสดีเขต
02 457 3711
 
   


ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563