Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่

 

น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม
   ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
 
นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 
นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
   
 

 
นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
น.ส.รุ้งทอง กลึงกลมเกลียว
หัวหน้าฝ่ายการคลัง 

 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายโยธา
น.ส.ปราณี มาลีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
น.ส.สุรีย์ พฤกษาประดับกุล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ


 


 
น.ส.บุบผา ระวังงาน
หัวหน้าฝ่ายรายได้
น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
นางนิชาภา ไชยศรี
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

 
 
นายภคพล เพ็งสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 
พันตรี ไกรวิทย์ เสาเวียง
สัสดีเขต