บางกอกใหญ่พร้อมรับมือและป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
การให้บริการงานด้านทะเบียน
1. วันราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.         งานด้านทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย ตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฏร           งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (งดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน)          งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป      2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย         ติดต่อสอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5711 


ที่มา : กรมควบคุมโรค
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมฯ (ITA)

​​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการภายใน (IIT) และ ภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
IIT

สำหรับโทรศัพท์มือถือ
EIT

สำหรับโทรศัพท์มือถือ
OIT

สำหรับโทรศัพท์มือถือ

url : ...............................................
          สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

url : .............................................
          สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

url : .............................................
           สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 
                        การเปิดเผยข้อมูล
                                      - ข้อมูลพื้นฐาน
                                      - การบริหารงาน
                                      - การบริหารเงินงบประมาณ
                                      
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                                      - การส่งเสริมความโปร่งใส


                         การป้องกันการทุจริต
                                      - การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล               link                     mock up เมนู
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง http://gg.gg/e3h1t   
     
2 ข้อมูลผู้บริหาร
http://gg.gg/e3hlg (ผู้บริหารเขตฯ)     
http://gg.gg/e7n4v (ผู้บริหาร ร.ร. ในสังกัด)
3 อำนาจหน้าที่
http://gg.gg/eel03  (การแบ่งส่วนราชการฯ)
http://gg.gg/e3hm7 (ฝ่ายทะเบียน)
http://gg.gg/e3hmq (ฝ่ายปกครอง)
http://gg.gg/e3hn1 (ฝ่ายโยธา)
http://gg.gg/e3hng (ฝ่ายการคลัง)
http://gg.gg/e3hns (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
http://gg.gg/e3ho0 (ฝ่ายรายได้)
http://gg.gg/e3hoe (ฝ่ายการศึกษา)
http://gg.gg/e3hoq (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
http://gg.gg/e3hp4 (ฝ่ายเทศกิจ)
http://gg.gg/e3hpe (ฝ่ายรักษาฯ)
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
http://gg.gg/e3hs9 (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร)
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง http://203.155.220.230/m.info/law/index.php
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A
9 SocialNetwork
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                               
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล   link                         mock up เมนู
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี http://gg.gg/ggjeb
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส http://gg.gg/ggjeb
http://gg.gg/ggjg5 (BMA monitor)
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://gg.gg/ggjeb (ปี พ.ศ. 2563)
http://gg.gg/e3hvl (ปี พ.ศ. 2562)
http://gg.gg/e3hwb (ปี พ.ศ. 2561)
http://gg.gg/e3hwi (ปี พ.ศ.2560) 
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://gg.gg/e3i0a
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://gg.gg/e3hy9
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://gg.gg/e3ixj
17 E-Service
ระบบ android (การให้บริการจองคิวผ่าน app BMA Q)
ระบบ IOS (การให้บริการจองคิวผ่าน app BMA Q)
ฺBkk Connect (กทม. connect คลิกเดียวรู้เรื่อง)

                                                                                                                                                                 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล ink                         mock up เมนู
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://gg.gg/el3vm
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส http://gg.gg/el3vm
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://gg.gg/el3vm
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://gg.gg/f4u72
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://gg.gg/e3ip9
EGP-BMA

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่

                                                                                                                                                                                   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่

                                                                                                                                                                                   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล    link                    mock up เมนู
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต http://gg.gg/ekh0q
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://gg.gg/eeplm (มาตรการป้องกัน ผู้แจ้งเบาะแสฯ
http://www.bangkok.go.th/rongtook (ระบบร้องทุกข์)
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี http://gg.gg/ekhem
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://gg.gg/e3htw
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
http://gg.gg/f0l54 (ประชุมคณะ ก.ก. ชุมชน 23 ส.ค .62)
http://gg.gg/eowlc (ประชุมคณะ ก.ก.ชุมชน 26 ก.ค. 62)
http://gg.gg/efr9r (ประชุมยาเสพติดฯ 28 มิ.ย. 62)
http://gg.gg/efr87 (ประชุมคณะ ก.ก.ชุมชน 28 มิ.ย.62)
http://gg.gg/eeppd (ประชุมคณะ ก.ก.ชุมชน 24 พ.ค.62)
http://gg.gg/eepoj  (ประชุมคณะ ก.ก.ชุมชน 25 ม.ค.62)
http://gg.gg/eepnx (ประชุมคณะ ก.ก.ชุมชน 28 ธ.ค.61)

                                                                                                                                                                           
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล  link                     mock up เมนู
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://gg.gg/ee423 (เจตจำนงต่อต้านการทุจริต)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี .คลิกที่นี่
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
คลิกที่นี่
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่