ประกาศกรุงเทพมหานคร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ ภ.ด.ส.1

ID LINE :  @revbangkokyai
ประกาศกรุงเทพมหานคร

แบบคำร้องคัดค้านการประเมินฯ
แบบ ภ.ด.ส.10
 
 
ประกาศ ภ.ด.ส.2
 
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและยื่นแบบแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 4  สงสัยสอบถาม โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5715-5718  หรือผ่านช่องทาง LINE อีกทางหนึ่งตามที่ระบุไว้ด้านบน
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมฯ (ITA)

​​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 
                        การเปิดเผยข้อมูล
                                      - ข้อมูลพื้นฐาน
                                      - การบริหารงาน
                                      - การบริหารเงินงบประมาณ
                                      
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                                      - การส่งเสริมความโปร่งใส


                         การป้องกันการทุจริต
                                      - การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล               link                     mock up เมนู
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง http://gg.gg/e3h1t   
     
2 ข้อมูลผู้บริหาร
http://gg.gg/e3hlg (ผู้บริหารเขตฯ)     
http://gg.gg/e7n4v (ผู้บริหาร ร.ร. ในสังกัด)
3 อำนาจหน้าที่
คลิกที่นี่ (อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตตามมติ ก.ก.)
http://gg.gg/eel03  (การแบ่งส่วนราชการฯ)
http://gg.gg/e3hm7 (ฝ่ายทะเบียน)
http://gg.gg/e3hmq (ฝ่ายปกครอง)
http://gg.gg/e3hn1 (ฝ่ายโยธา)
http://gg.gg/e3hng (ฝ่ายการคลัง)
http://gg.gg/e3hns (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
http://gg.gg/e3ho0 (ฝ่ายรายได้)
http://gg.gg/e3hoe (ฝ่ายการศึกษา)
http://gg.gg/e3hoq (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
http://gg.gg/e3hp4 (ฝ่ายเทศกิจ)
http://gg.gg/e3hpe (ฝ่ายรักษาฯ)
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
http://gg.gg/e3hs9 (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร)
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A

9 SocialNetwork
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                               
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล   link                         mock up เมนู
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี http://gg.gg/ggjeb
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส http://gg.gg/ggjeb
http://gg.gg/ggjg5 (BMA monitor)
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://gg.gg/ggjeb (ปี พ.ศ. 2563)
http://gg.gg/e3hvl (ปี พ.ศ. 2562)
http://gg.gg/e3hwb (ปี พ.ศ. 2561)
http://gg.gg/e3hwi (ปี พ.ศ.2560) 
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://gg.gg/e3i0a
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://gg.gg/e3hy9
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://gg.gg/e3ixj
17 E-Service
ฺBkk Connect (กทม. connect คลิกเดียวรู้เรื่อง)

                                                                                                                                                                 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล ink                         mock up เมนู
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://gg.gg/el3vm
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส http://gg.gg/el3vm
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://gg.gg/el3vm
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://gg.gg/e3ip9
EGP-BMA

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
 

                                                                                                                                                                                   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่

                                                                                                                                                                                   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล    link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต http://gg.gg/ekh0q
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://gg.gg/eeplm (มาตรการป้องกัน ผู้แจ้งเบาะแสฯ
http://www.bangkok.go.th/rongtook (ระบบร้องทุกข์)
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://gg.gg/e3htw
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
http://gg.gg/hy8cz (คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 7 มี.ค. 63)
http://gg.gg/hy8ei (ขับเคลื่อนแผนพัฒนาผู้สูงอายุ 5 มี.ค. 63)
http://gg.gg/hy8iz (เผยแพร่ภูมิปัญหาผู้สูงอายุ 25 ก.พ. 63)
http://gg.gg/hy8ku (best service สีสันบนกำแพง 7 ก.พ. 63)
http://gg.gg/hy8n9 (ประชุมรับฟังกำหนดแนวทาง 4 ก.พ. 63)
http://gg.gg/hy8q5 (ประชุมยาเสพติดฯ 25 ธ.ค. 62)
http://gg.gg/hy8rx (ขยะแลกไข่รักษ์สิ่งแวดล้อม 24 ธ.ค. 62)
http://gg.gg/hy8vj (กิจกรรม รักษ์น้ำ รักษ์คลอง 27 พ.ย. 62)
http://gg.gg/hy8xj (ขยะแลกไข่รักษ์สิ่งแวดล้อม 26 พ.ย. 62)
http://gg.gg/hy8zm (เสวนาชวนคิด(ส์) ไม่ทิ้งคลอง 12 พ.ย. 62)
http://gg.gg/hy927 (ประชุมคณะกรรมการชุมชน 31 ต.ค. 62)
http://gg.gg/hy93z (ประชุมแก้ไขความเดือดร้อน 22 ต.ค. 62)
http://gg.gg/hy96d (รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 4 ต.ค. 62)

                                                                                                                                                                           
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล  link                     mock up เมนู
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
http://gg.gg/ee423 (ภาษาไทย)
http://gg.gg/i4l7e (ภาษาอังกฤษ)
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี .คลิกที่นี่
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
คลิกที่นี่
 
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่