Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติต่าง ๆ

สถิติประชากร
เดือน/ปี ชาย หญิง รวม
ตุลาคม 2557 56059 60844 116903
พฤศจิกายน 2557 55947 60840 116787
ธันวาคม 2557 55877 60776 116653
มกราคม 2558 55827 60743 116570
กุมภาพันธ์ 2558 55752 60621 116373
มีนาคม 2558 55798 60603 116401
เมษายน 2558 55,800 60,547 116,347
พฤษภาคม 2558 55,542 60,468 116,010
มิถุนายน 2558 55,377 60,392 115,769
กรกฎาคม 2558 55,363 60,344 115,707
สิงหาคม 2558 55,281 60,334 115,615
กันยายน 2558 55,169 60,310 115,479
ตุลาคม 2558 55,102 60,256 115,358
พฤศจิกายน 2558 55,050 60,231 115,281
ธันวาคม 2558 55,041 60,161 115,202
มกราคม 2559 55,083 60,112 115,195
กุมภาพันธ์ 2559 54,819 60,067 114,886
มีนาคม 2559 54,741 60,029 114,770
เมษายน 2559 56,617 60,035 114,652
พฤษภาคม 2559 54,341 59,971 114,312
มิถุนายน 2559 54,038 59,660 113,698
กรกฎาคม 2559 53,817 59,537 113,354
สิงหาคม 2559 53,727 49,471 113,198
กันยายน 2559 53,572 59,366 112,938
ตุลาคม 2559 53,478 59,334 112,812
พฤศจิกายน 2559 53,458 59,239 112,697
ธันวาคม 2559 53,382 59,199 112,581
มกราคม 2560 53,319 59,070 112,389
กุมภาพันธ์ 2560 53,440 59,043 112,483
มีนาคม 2560 53,427 58,947 112,374
เมษายน 2560 53,485 58,871 112,356
พฤษภาคม 2560 53,454 58,796 112,250
มิถุนายน 2560 53,570 58,799 112,369
กรกฎาคม 2560 53,650 58,772 112,422
สิงหาคม 2560 53,906 58,656 112,562
กันยายน 2560 53,849 58,660 112,509
ตุลาคม 2560 53,817 58,604 112,421
พฤศจิกายน 2560 53,649 58,524 112,173
ธันวาคม 2560 53,571 58,475 112,046
มกราคม 2561 53,448 58,396 111,844
กุมภาพันธ์ 2561 53,268 58,279 111,547
มีนาคม 2561 53,148 58,229 111,377
เมษายน 2561 53,047 58,145 111,192

 

สถิติย้ายเข้า
เดือน/ปี ชาย หญิง รวม
ตุลาคม 2557 293 196 489
พฤศจิกายน 2557 332 229 561
ธันวาคม 2557 187 190 377
มกราคม 2558 289 313 602
กุมภาพันธ์ 2558 307 167 474
มีนาคม 2558 361 204 565
เมษายน 2558 201 159 360
พฤษภาคม 2558 293 215 508
มิถุนายน 2558 169 205 374
กรกฎาคม 2558 195 163 358
สิงหาคม 2558 266 185 451
กันยายน 2558 162 159 321
ตุลาคม 2558 156 188 344
พฤศจิกายน 2558 354 200 554
ธันวาคม 2558 271 195 466
มกราคม 2559 242 179 421
กุมภาพันธ์ 2559 173 194 367
มีนาคม 2559 215 236 451
เมษายน 2559 156 209 365
พฤษภาคม 2559 188 199 387
มิถุนายน 2559 172 135 307
กรกฎาคม 2559 120 161 281
สิงหาคม 2559 232 182 414
กันยายน 2559 150 163 313
ตุลาคม 2559 145 159 304
พฤศจิกายน 2559 337 142 479
ธันวาคม 2559 223 193 416
มกราคม 2560 198 131 329
กุมภาพันธ์ 2560 459 160 619
มีนาคม 2560 297 174 471
เมษายน 2560 270 176 446
พฤษภาคม 2560 361 204 565
มิถุนายน 2560 451 182 633
กรกฎาคม 2560 299 187 486
สิงหาคม 2560 555 123 678
กันยายน 2560 140 157 297
ตุลาคม 2560 168 153 321
พฤศจิกายน 2560 211 163 374
ธันวาคม 2560 204 182 386
มกราคม 2561 184 154 338
กุมภาพันธ์ 2561 214 171 385
มีนาคม 2561 189 197 380
เมษายน 2561 145 180 325
       

 

สถิติการย้ายออก
เดือน/ปี ชาย หญิง รวม
ตุลาคม 2557 900 717 1617
พฤศจิกายน 2557 683 634 1317
ธันวาคม 2557 646 633 1279
มกราคม 2558 747 679 1426
กุมภาพันธ์ 2558 645 522 1167
มีนาคม 2558 616 594 1210
เมษายน 2558 896 587 1483
พฤษภาคม 2558 755 637 1392
มิถุนายน 2558 630 644 1274
กรกฎาคม 2558 738 596 1334
สิงหาคม 2558 719 620 1339
กันยายน 2558 658 612 1270
ตุลาคม 2558 655 626 1281
พฤศจิกายน 2558 790 632 1422
ธันวาคม 2558 636 600 1236
มกราคม 2559 789 527 1316
กุมภาพันธ์ 2559 528 561 1089
มีนาคม 2559 621 545 1166
เมษายน 2559 743 533 1,296
พฤษภาคม 2559 644 567 1,211
มิถุนายน 2559 527 534 1,061
กรกฎาคม 2559 530 529 1,059
สิงหาคม 2559 655 596 1,251
กันยายน 2559 620 591 1,211
ตุลาคม 2559 676 556 1,232
พฤศจิกายน 2559 655 525 1,180
ธันวาคม 2559 613 566 1,179
มกราคม 2560 598 508 1,106
กุมภาพันธ์ 2560 497 466 963
มีนาคม 2560 623 622 1,245
เมษายน 2560 639 552 1,191
พฤษภาคม 2560 851 572 1,423
มิถุนายน 2560 546 561 1,107
กรกฎาคม 2560 649 574 1,223
สิงหาคม 2560 574 583 1,157
กันยายน 2560 602 550 1,152
ตุลาคม 2560 710 534 1,244
พฤศจิกายน 2560 678 566 1,244
ธันวาคม 2560 533 563 1,096
มกราคม 2561 722 546 1,268
กุมภาพันธ์ 2561 628 495 1,123
มีนาคม 2561 534 602 1,136
เมษายน 2561 673 498 1,171
 
สถิติการเกิด
เดือน/ปี ชาย หญิง รวม
ตุลาคม 2557 477 489 966
พฤศจิกายน 2557 438 425 863
ธันวาคม 2557 414 397 811
มกราคม 2558 372 407 779
กุมภาพันธ์ 2558 354 306 660
มีนาคม 2558 381 366 747
เมษายน 2558 432 403 835
พฤษภาคม 2558 446 388 834
มิถุนายน 2558 408 385 793
กรกฎาคม 2558 411 393 804
สิงหาคม 2558 441 433 874
กันยายน 2558 458 446 904
ตุลาคม 2558 452 413 865
พฤศจิกายน 2558 421 430 851
ธันวาคม 2558 377 373 750
มกราคม 2559 404 341 745
กุมภาพันธ์ 2559 329 340 669
มีนาคม 2559 351 317 668
เมษายน 2559 351 339 690
พฤษภาคม 2559 337 356 693
มิถุนายน 2559 300 319 619
กรกฎาคม 2559 333 306 639
สิงหาคม 2559 368 369 737
กันยายน 2559 385 392 777
ตุลาคม 2559 377 368 745
พฤศจิกายน 2559 355 345 700
ธันวาคม 2559 362 361 723
มกราคม 2560 303 312 615
กุมภาพันธ์ 2560 294 311 605
มีนาคม 2560 366 365 731
เมษายน 2560 360 323 683
พฤษภาคม 2560 401 338 739
มิถุนายน 2560 342 377 719
กรกฎาคม 2560 367 353 720
สิงหาคม 2560 740 734 1,474
กันยายน 2560 405 392 797
ตุลาคม 2560 381 381 762
พฤศจิกายน 2560 398 379 777
ธันวาคม 2560 341 348 689
มกราคม 2561 381 355 736
กุมภาพันธ์ 2561 314 274 588
มีนาคม 2561 334 366 700
เมษายน 2561 336 314 650

 

สถิติการตาย
เดือน/ปี ชาย หญิง รวม
ตุลาคม 2557 129 160 289
พฤศจิกายน 2557 133 127 260
ธันวาคม 2557 163 140 303
มกราคม 2558 145 125 270
กุมภาพันธ์ 2558 114 113 227
มีนาคม 2558 124 119 243
เมษายน 2558 133 156 289
พฤษภาคม 2558 158 151 309
มิถุนายน 2558 120 118 238
กรกฎาคม 2558 148 130 278
สิงหาคม 2558 129 155 284
กันยายน 2558      
ตุลาคม 2558      
พฤศจิกายน 2558      
ธันวาคม 2558      
มกราคม 2559 404 341 745
กุมภาพันธ์ 2559 329 340 669
มีนาคม 2559 351 317 668
เมษายน 2559 111 103 214
พฤษภาคม 2559 95 107 202
มิถุนายน 2559 85 101 186
กรกฎาคม 2559 107 90 197
สิงหาคม 2559 107 93 200
กันยายน 2559 143 124 267
ตุลาคม 2559 151 128 279
พฤศจิกายน 2559 113 144 257
ธันวาคม 2559 158 144 302
มกราคม 2560 149 123 272
กุมภาพันธ์ 2560 117 111 228
มีนาคม 2560 127 129 256
เมษายน 2560 127 133 260
พฤษภาคม 2560 135 129 264
มิถุนายน 2560 131 143 274
กรกฎาคม 2560 162 129 291
สิงหาคม 2560 314 242 556
กันยายน 2560 117 133 250
ตุลาคม 2560 129 132 261
พฤศจิกายน 2560 128 121 249
ธันวาคม 2560 159 135 294
มกราคม 2561 163 144 307
กุมภาพันธ์ 2561 132 122 254
มีนาคม 2561 117 128 245
เมษายน 2561 144 141 285

 

จำนวนบ้าน  
เดือน/ปี จำนวน (หลัง)
ตุลาคม 2557 47070
พฤศจิกายน 2557 47074
ธันวาคม 2557 47103
มกราคม 2558 47215
กุมภาพันธ์ 2558 47222
มีนาคม 2558 47228
เมษายน 2558 47417
พฤษภาคม 2558 48629
มิถุนายน 2558 48632
กรกฎาคม 2558 48641
สิงหาคม 2558 48639
กันยายน 2558 48651
ตุลาคม 2558 48657
พฤศจิกายน 2558 48671
ธันวาคม 2558 48672
มกราคม 2559 48679
กุมภาพันธ์ 2559 48681
มีนาคม 2559 48682
เมษายน 2559 48,688
พฤษภาคม 2559 48,695
มิถุนายน 2559 48,699
กรกฎาคม 2559 48,699
สิงหาคม 2559 48,701
กันยายน 2559 48,701
ตุลาคม 2559 48,702
พฤศจิกายน 2559 48,704
ธันวาคม 2559 48,709
มกราคม 2560 48,713
กุมภาพันธ์ 2560 48,718
มีนาคม 2560 48,723
เมษายน 2560 48,724
พฤษภาคม 2560 48,733
มิถุนายน 2560 48,737
กรกฎาคม 2560 48,728
สิงหาคม 2560 48,763
กันยายน 2560 48,771
ตุลาคม 2560 48,770
พฤศจิกายน 2560 48,771
ธันวาคม 2560 48,771
มกราคม 2561 48,764
กุมภาพันธ์ 2561 48,770
มีนาคม 2561 48,775
เมษายน 2561 48,771