Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข้อมูลชุมชนในพื้ันที่เขตบางกอกน้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2557
ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ ชื่อชุมชน แขวง พื้นที่ชุมชน
(ไร่)
ประเภทชุมชน จำนวนบ้าน
(หลัง)
จำนวนประชากร การนับถือ
ศาสนา
จำนวน
กรรมการชุมชน
ชื่อประธานชุมชน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
(วัน/เดือน/ปี-วัน/เดือน/ปี)
ชาย หญิง รวม
1 สายใต้เก่า บ้านช่างหล่อ 5/1/1900 แออัด 160 310 700 1010 พุทธ 8  คน นายจำนงค์  บุญน้อย 15 มิ.ย.57 - 14 มิ.ย. 60
2 วัดอัมพวา บ้านช่างหล่อ 20 เมือง 1248 3488 3512 7000 พุทธ 15 คน นายรังสรรค์ ชื่นประเสริฐ 26 ม.ค. 57 - 25 ม.ค. 60
3 วัดดงมูลเหล็ก บ้านช่างหล่อ 15 แออัด 1500 6300 9575 15875 พุทธ 15 คน นายสมเกียรติ  สมศรี 5 ม.ค. 57 - 4 ม.ค. 60
4 วัดโพธิ์เรียง บ้านช่างหล่อ 20 แออัด 960 2500 3000 5500 พุทธ 15 คน นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ 24 พ.ย.56 - 23 พ.ย.59
5 พรพิพัฒน์ บ้านช่างหล่อ 30 เมือง 290 700 800 1500 พุทธ 11 คน นายชัยพร  เสียงเลิศ 31 มี.ค.56 - 30 มี.ค.59
6 วัดพระยาทำ บ้านช่างหล่อ 18 เมือง 300 350 450 800 พุทธ 8  คน นายกอบเกื้อ โพธิ์อบ 8 มิ.ย. 57 - 7 มิ.ย. 60
7 ซอยบ้านช่างหล่อ บ้านช่างหล่อ 14 แออัด 267 500 600 1100 พุทธ 10  คน นางวันทนา ทิมขำ 4 ธ.ค. 56 - 3 ธ.ค. 59
8 วัดครุฑ บ้านช่างหล่อ 45 เมือง 350 1000 1200 2200 พุทธ 8  คน นายอมร   ไชยมณี 23 มิ.ย.56 - 22 มิ.ย.59
9 วัดอมรทายิการาม บ้านช่างหล่อ 20 แออัด 210 452 568 1020 พุทธ 9 คน นายสมบุญ  เนื่องจากฉิม 6 ก.ค. 57 - 5 ก.ค. 60
10 ซอยสุดสาคร บ้านช่างหล่อ 32-1-0 เมือง 300 615 673 1288 พุทธ 11 คน นายบานเย็น  รักนักเรียน 10 ส.ค. 57 - 9 ส.ค. 60
11 เคหะ สน.บางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ 4/2/2016 เคหะชุมชน 172 450 545 995 พุทธ 8  คน นางสุมาลี  สุวรรณรัตน์ 8 มิ.ย. 56 - 7 มิ.ย. 59
12 วัดยางสุทธาราม บ้านช่างหล่อ 25 แออัด 900 2000 2000 4000 พุทธ 15  คน นายบุญลือ  เปี่ยมปิ่นเศษ 29 มิ.ย. 57 - 28 มิ.ย. 60
13 เหนือวัดสีหไกรสร บ้านช่างหล่อ 11 แออัด 95 301 311 612 พุทธ 7  คน ส.ต.ชัยพล เจียมสากล 17 ส.ค. 57 - 16 ส.ค. 60
14 ตรอกข้าวเม่า บ้านช่างหล่อ 60 แออัด 609 1316 1468 2784 พุทธ 15 คน นายอนุชา  เกื้อจรูญ 19 พ.ค.56 - 18 พ.ค.59
15 จรัญ 31 รวมใจ บางขุนศรี 45 เมือง 160 500 600 1100 พุทธ 8  คน นายประเสริฐ รัตนแสงศรี 24 มี.ค.56 - 23 มี.ค.59
16 วัดเพลงวิปัสสนา บางขุนศรี 7 เมือง 120 330 300 630 พุทธ 7  คน นายทิวา   เทศธรรม 9 ก.ย.55 - 8 ก.ย.57
17 หลังตลาดนครหลวง บางขุนศรี 14 แออัด 150 354 446 800 พุทธ 7  คน นายสนิท   สัมฤทธิ์ 1 ธ.ค.56 - 30 พ.ย.59
18 ซอยประชาร่วมใจ บางขุนศรี 40 แออัด 558 1200 1450 2650 พุทธ 9  คน นายศักดิ์ชัย ศรีเกิดครืน 10 พ.ย.56 - 9 พ.ย.59
19 วัดรวกสุทธาราม บางขุนศรี 47.2 แออัด 567 1458 1642 3100 พุทธ 15 คน นายธนัช   ศิลปี 8 ม.ค.57 - 7 ม.ค.60
20 หมู่บ้านปัทมอร บางขุนศรี 6.5 หมู่บ้านจัดสรร 80 126 198 324 พุทธ 7 คน นายอุทัย   สุพรรณ  2 ก.ย.55 - 1 ก.ย.57
21 หัวถนน (วัดแก้ว) บางขุนศรี 10 แออัด 178 180 220 400 พุทธ 8  คน นายพุ่ม   ทองฟัก 9 ก.ย.55 - 8 ก.ย.57
22 คลองล่าง บางขุนศรี 65 แออัด 189 445 500 945 พุทธ 8  คน นายเกษม   ใหญ่มีศักดิ์ 29 ก.ย.56 - 28 ก.ย.59
23 บุปผาสวรรค์ บางขุนศรี 55 เมือง 1247 3493 4236 7729 พุทธ 15 คน นายมนัส    บุญธรรม 7 พ.ค. 56 - 6 พ.ค. 59
24 ตรอกไผ่-วัดบางเสาธง บางขุนศรี 180 เมือง 1200 4800 7200 12000 พุทธ 13 คน นายประสาร   นิยมแก้ว 19 พ.ย.56 - 18 พ.ย.59
25 วัดมะลิ 1 บางขุนศรี 20 แออัด 300 825 975 1800 พุทธ 10  คน นายประสาร  ปลื้มอารมย์ 12 ก.พ. 55 - 11 ก.พ. 57
26 วัดมะลิ 2 บางขุนศรี 10 เมือง 266 326 689 1015 พุทธ 7  คน นายทำรง   กรานแก้ว 8 มิ.ย. 57 - 7 มิ.ย. 60
27 วัดไชยทิศ บางขุนศรี 8 แออัด 215 665 950 1615 พุทธ 9 คน นางนุกูล  กรชนะ 7 ก.ค.56 - 6 ก.ค.59
28 ปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย) บางขุนศรี 3.5 แออัด 69 122 147 269 พุทธ 7 คน ร.ต. อุบล   จิตตรีสินธุ์ 29 มิ.ย. 57 - 28 มิ.ย. 60
29 ปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งขวา) บางขุนศรี 12 เมือง 573 1800 2000 3800 พุทธ 15 คน นายอนันต์   นาคแก้ว 13 ก.ค. 57 - 12 ก.ค. 60
30 วัดดุสิตาราม อรุณอมรินทร์ 12 เมือง 900 2373 2565 4938 พุทธ 15 คน นายสุบินทร์  ลิ้มประเสริฐ 30 ก.ค.56 - 29 ก.ค.59
31 สวนหลวง อรุณอมรินทร์ 1.5 แออัด 95 122 217 339 พุทธ 7  คน นายเฮง     อยู่ยา 10 พ.ย.56 - 9 พ.ย.59
32 มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ อรุณอมรินทร์ 3/2/2000 เมือง 37 145 188 333 อิสลาม 7  คน นายสุขุม   มัสอูดี 16 มิ.ย.56 - 15 มิ.ย.59
33 สันติชนสงเคราะห์ อรุณอมรินทร์ 10 แออัด 217 276 579 855 พุทธ,อิสลาม 10  คน นายสถาพร เหมศาสตร์ 21 ก.ย. 57 - 20 ก.ย. 60
34 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 อรุณอมรินทร์ 15 เมือง 486 764 932 1696 พุทธ 15  คน นายกุล   ศุกรกำเหนิด 16 มิ.ย.56 - 15 มิ.ย.59
35 วัดสุวรรณาราม ศิริราช 20 เมือง 1500 5500 7000 12500 พุทธ 15 คน นายอภิศิษฐ์  ลิ้มสุขะกร 10 ส.ค. 57 - 9 ส.ค. 60
36 วัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส ศิริราช 5 เมือง 250 465 794 1259 พุทธ 10  คน นาวาตรีสมศักดิ์ บุญเรือง 15 มิ.ย. 57 - 14 มิ.ย. 60
37 วัดระฆัง ศิริราช 33 แออัด 273 550 700 1250 พุทธ 9  คน นางรัชนีกร  ปลั่งกลาง 26 พ.ค. 56 - 25 พ.ค.59
38 ตรอกวังหลัง ศิริราช 36 แออัด 543 1520 2000 3520 พุทธ 15 คน นายบัญชา  เทียนศิริ 3 ส.ค. 57 - 2 ส.ค. 60
39 สันติสุข ศิริราช 7 เมือง 52 137 145 282 พุทธ 7  คน ร.อ.ชัยจิต   ศิริราชธรรม 25 พ.ย. 56 - 24 พ.ย. 59
40 ชวนชื่น บางขุนนนท์ 12 แออัด 114 273 325 598 พุทธ 7  คน นางชดช้อย  ภูมิสามพราน 2 มิ.ย.56 - 1 มิ.ย.59
41 วัดบางขุนนนท์ บางขุนนนท์ 2.5 แออัด 220 620 680 1300 พุทธ 7 คน นายบุญย์เอนก ญาณโสภาค 7 ก.ย. 57 - 6 ก.ย. 60
42 วัดใหม่ยายแป้น บางขุนนนท์ 7 แออัด 126 218 306 524 พุทธ 7 คน นายปรีดา  ชุมพงศ์พร 28 เม.ย.56 - 27 เม.ย.59
ผู้ชม 13,075 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น