Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
2.การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
3.การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
4.พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
***เอกสารต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลด

1. การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2. การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในหนึ่งวัดใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
3. การเป็นนสยหน้าหรือตัวแทนสินค้าต่างๆ ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป้นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป
4. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่20 บาท ขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้ มีค่ารวมทั้งสิ้นเป้นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งดดยเรือกลไฟ หรือรถยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งดดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกีวน การทำโรงรับจำนำ และกสรทำโรงแรม
6. ขายหรือให้เช่า แผ่นวีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัสน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
9. การบริการอินเทอร์เน็ต
10. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
12. ผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
13. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
14.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงดดยคาราโอเกะ
15. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
16. การให้บริการตู้เพลง
17. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้า และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ในกรณีที่ผู้ประกอบการพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกอบพาณิชย์ตาม (1)-(5) จะไม่ได้รับการยกเว้น ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชยกิจตามลำดับที่ (8)-(11) ถือเป้นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
ผู้ชม 1,638 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น