Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ทะเบียนสมาคม

 
ทะเบียนสมาคม
1. การขอจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคม 
2.การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสมาคม
   2.1 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
   2.2 กรณีการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
3. การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม
****เอกสารต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติงานสมาคมในกรุงเทพ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
1.1 ให้สมาคมโดยนายกสมาคม หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม หรือหากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้แทน เป็นผู้ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.2 ณ สำนักงานเขต ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติจากที่ประชุมใหญ่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน จำนวน 3 ชุด คือ
.....1) สำเนารายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
.....2) ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
.....3) ตามรางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
.....4) แผนผังโดยสังเขป แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของสมาคมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสมาคมดังกล่าว
.....5) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งให้แนบหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งสมาคมจากเจ้าของสถานที่ พร้อมด้วยหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการครอบครองของผู้มีอำนาจอนุญาต เช่น
โฉนดที่ดิน หลักฐานการซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น สำหรับกรณีใช้สถานที่ราชการเป็นที่ตั้งของสมาคม ให้ผู้มีอำนาจของส่วนราชการนั้นเป็นผู้อนุญาต
.....6) กรณีตรวจสอบพบว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม ป.พ.พ. มาตรา 84 ให้แนบหลักฐานการเปรียบเทียบปรับ
1.2 เอกสาร ข้อบังคับ และสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของสมาคม ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นผู้ลงนามในหลักฐานหรือรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ เว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.3 ค่าธรรมเนียม การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับครั้งละ 5 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
1. อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น เรียกเก็บตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
(2) ค่าจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 2.000 บาท
(3) ค่าจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม 200 บาท
(4) ค่าจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม 200 บาท
(5) ค่าขอตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
(6) ค่าคัดและรับรองเอกสาร แผ่นละ 10 บาท
(7) ค่าคำขอให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสมาคม ครั้งละ 5 บาท
   
  
ผู้ชม 2,281 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น