Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng
ค้นหา

ฝ่ายปกครอง

กลุ่ม :
ค้นหา :
 • ใบคำขอจดทะเบียน (ส.ค.3) จำนวน 1 ชุด
 • รายงานการประชุม จำนวน 3 ชุด
 • ข้อบังคับ จำนวน 3 ชุด
 • รายชื่อกรรมการเก่าและกรรมการใหม่ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.6) จำนวน 3 ชุด
 • บันทึกคำให้การของบุคคลที่จะเป็นกรรมการของสมาคม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
  ยื่นขอคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
   - รายงานการประชุมที่มีมติให้แก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
   - ข้อบังคับเก่าและข้อบังคับใหม่
   - ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับ และแผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาแห่งใหม่ของมูลนิธิ
   - หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ดังกล่าว
     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือมีการตั้งสำนักงานสาขาขึ้นใหม่
 • จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ หากเกินกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ยื่นคำขอภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ หากเกินกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม หากเกินกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
สมาชิกต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการและสำเนาที่ตั้งสำนักงาน
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท (ถ้ามี)
4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
5. สัญญาเช่าสถานที่

หมายเหตุ  กรณีนิติบุคคลให้แนบเอกสารของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
- บัตรประจำตัวประชาชน 
-  สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการและสำเนาที่ตั้งสำนักงาน
-  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท (ถ้ามี) 
-  บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) คำขอจดทะเบียน website