Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผลงานวิจัย

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/08/2021 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด
20/08/2021 การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง ตามแนวคิดทฤษฎีการเชื่อมโยงนิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุง... ดาวน์โหลด
20/08/2021 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วย Google Site เรื่อง โครงงานอาชีพเห็ดสวรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
20/08/2021 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง การอ่านคำที่มีตัว ฑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
20/08/2021 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทร่วมกับเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
07/07/2021 การพัฒนาแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม และหลักคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
17/11/2020 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบ PISA ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
17/11/2020 การสังเคราะห์เพื่อหาสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะ Coding สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลด
17/11/2020 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
17/11/2020 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
06/11/2019 กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
06/11/2019 การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่... ดาวน์โหลด
06/11/2019 การสำรวจสภาพการจัดการเรียนรู้ ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ... ดาวน์โหลด
06/11/2019 การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
06/11/2019 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 25... ดาวน์โหลด
31/05/2017 กรอบแนวคิดในการวิจัย ดาวน์โหลด
08/02/2017 รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
31/01/2017 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเกมจาก โปรแกรมไมโคซอฟท์เอกซ์เซล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
31/01/2017 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป... ดาวน์โหลด
31/01/2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาการสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ... ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 3