Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผลงานวิจัย

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
11/09/2016 บทเรียนแอนิเมชันโดยใช้การสอนแบบสตอรี่ไลน์บนคอมพิวเตอร์แบบพกพกพา เรื่อง พระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
07/09/2016 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ดาวน์โหลด
07/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา อำเภอบ้านโปร่ง จังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลด
07/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแจกแจงปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด
07/09/2016 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง รักษ์ป่าไม้ต่อการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ดาวน์โหลด
07/09/2016 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การบวก ลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด
07/09/2016 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการบวกเลขสำหรับเด็กออทิสติก ดาวน์โหลด
หน้า 3 ของ 3