Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผลงานวิจัย

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
31/01/2017 การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ กับการเรียนแบบปกติ ดาวน์โหลด
31/01/2017 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้... ดาวน์โหลด
04/10/2016 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมสามมิติประเภทสวมบทบาทเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษใ... ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง แผนภาพโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง บายศรีปากชาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เรื่อง แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นหัวหิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ดาวน์โหลด
21/09/2016 การพัฒนาอีเลิร์นิ่ง เรื่อง การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธย... ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โจทย์ปัญหาหาบวก ลบ คูณ หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดดอกไ... ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism)ผ่านเคร... ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดาวน์โหลด
12/09/2016 การออกแบบบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง Tens สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามขั้นตอนการสอนของกาเย่เรื่องหลักการใช้ภาษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
12/09/2016 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสะกดคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์กับการสอนปกติโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/09/2016 การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 4MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแผนการเรียนต่างกัน ดาวน์โหลด
หน้า 2 ของ 3