Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผลงานวิจัย

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง บายศรีปากชาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เรื่อง แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นหัวหิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ดาวน์โหลด
21/09/2016 การพัฒนาอีเลิร์นิ่ง เรื่อง การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธย... ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โจทย์ปัญหาหาบวก ลบ คูณ หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดดอกไ... ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism)ผ่านเคร... ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดาวน์โหลด
12/09/2016 การออกแบบบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง Tens สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามขั้นตอนการสอนของกาเย่เรื่องหลักการใช้ภาษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12/09/2016 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
12/09/2016 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสะกดคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์กับการสอนปกติโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/09/2016 การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 4MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแผนการเรียนต่างกัน ดาวน์โหลด
11/09/2016 การพัฒนาโปรแกรมพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยเสียงโดยใช้ถ่ายโยงทักษะเดิมไปสู่ทักษะใหม่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
11/09/2016 การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
11/09/2016 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมทักษะการจำแนกประเภท เรื่อง สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
11/09/2016 ผลการใช้บทเรียนโมดูล เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ และพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนการสอนดนตรีของนักเรียนชั... ดาวน์โหลด
11/09/2016 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้า 2 ของ 3