Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผลงานวิจัย

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
06/11/2019 กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
06/11/2019 การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่... ดาวน์โหลด
06/11/2019 การสำรวจสภาพการจัดการเรียนรู้ ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ... ดาวน์โหลด
06/11/2019 การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
06/11/2019 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 25... ดาวน์โหลด
31/05/2017 กรอบแนวคิดในการวิจัย ดาวน์โหลด
08/02/2017 รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
31/01/2017 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเกมจาก โปรแกรมไมโคซอฟท์เอกซ์เซล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
31/01/2017 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป... ดาวน์โหลด
31/01/2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาการสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ... ดาวน์โหลด
31/01/2017 ผลการใช้โปรแกรมเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนตามคู่มือครู สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี... ดาวน์โหลด
31/01/2017 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู่ เรื่องการสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือกับการเร... ดาวน์โหลด
31/01/2017 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบผสมผสานเรื่องการใช้โปรแกรม อ่านหน้าจอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีค... ดาวน์โหลด
31/01/2017 การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การสร้างผลงานการนำเสนอแบบ มัลติมิเดียชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่ พัฒนาตาม หลักก... ดาวน์โหลด
31/01/2017 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการสร้า... ดาวน์โหลด
31/01/2017 การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ กับการเรียนแบบปกติ ดาวน์โหลด
31/01/2017 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้... ดาวน์โหลด
04/10/2016 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมสามมิติประเภทสวมบทบาทเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษใ... ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
28/09/2016 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง แผนภาพโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 3