Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

บุคลากร

 

 
นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

 
นางสาวชุติกาญจน์  ยัคลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและพัฒนาข้าราชการครู

 
นางสาวจารินี  รุทระกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงาน

 
นางสาวจรรยา  วรฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

 
นางสวลักษณ์  เทียนสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครู

 
นางสาวถวิล  จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด

 
นางสาวปวริศา  โทสันทัด
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการลูกเสือและยุวกาชาด
นางสาวสมใจ  ทองงาม
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการค่ายลูกเสือกรุงเทพมหาคร