Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

บุคลากร

 
 
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2438-0401
3424
0-2438-0401
 

 
-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2438-2111
3469, 3430
0-2437-6631-5 ต่อ 3469
 

 
นางสาวจันทร์ฑิตา เนตรจันทร์เรือง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทรศัพท์
ภายใน

 

0-2438-8374
3490

 
 

 
นางสาวจาริณี รุทระกาญจน์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3491
0-2437-6631-5 ต่อ 3470
 
 


นางณัฐพัชญ์ จันทร์เพชร
หัวหน้างานธุรการ


 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
02-437-6631-5
3446-7
0-2437-6631-5 ต่อ 3439
   
   
หน้าที่และการให้บริการ

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการ กำหนดและพิจารณาหลักสูตร นโยบายแผนและมาตรฐานในการพัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการพัฒนา ฝึกอบรม กำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งและวิทยฐานะตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 การพัฒนาฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน การบริหารงานลูกเสือและยุวกาชาด การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การลาศึกษาต่อการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การเดินทางไปราชการ การบริหารกองทุนพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการย่อย ดังนี้

        1. กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
        2. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
        3. กลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด
        4. งานธุรการ

เพจสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา : www.facebook.com/bmateacher