Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

บุคลากร

 
นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
นางสาวชุติกาญจน์  ยัคลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ว่าง -
ผู้อำนวยการส่วนส่วนวิชาการและพัฒนาข้าราชการครู
นางสาวจารินี  รุทระกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงาน
นางสาวจรรยา  วรฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
นางสาวจรรยา  เอนกนงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครู
นางสาวถวิล  จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการส่วนส่วนพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด
นางสาวรุจาภา  ประสงค์ดี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการลูกเสือและยุวกาชาด
นางสาวสมใจ  ทองงาม
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการค่ายลูกเสือกรุงเทพมหาคร