Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กองเทคโนโลยีการศึกษา

บุคลากร

 
 

 
นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6636
3487
0-2439-4368
 
 
นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและวิชาการ
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3418
0-2437-6636 ต่อ 3418
 

 

นางสาวอนงค์ จันใด
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2439-4368
3495
0-2439-4368
 

 

นายชนินทร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3421
0-2437-6631-5 ต่อ 3421
 

 
นางสาวอารีวรรณ ประดิฐวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
02-437-6631
3420
0-2437-6636
   
   
หน้าที่และการให้บริการ

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
1.  การกำหนดกรอบนโยบายทิศทางแผนเทคโนโลยีการศึกษา                                 5.  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
2.  การศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษา    6.  การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษากับหน่วยงาน
3.  การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการศึกษา                 ภายนอก ผลิตและเผยแพร่งานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
4.  การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน                         7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
1. กลุ่มงานแผนและวิชาการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
    1. การกำหนดนโยบาย กรอบ ทิศทางเทคโนโลยีการศึกษา
    2. การกำหนดแผน และแนวทางติดตามประเมินผลการนำเทคโนโลยีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
    3. การกำหนดเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
    4. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
    5. การสำรวจ ติดตามความต้องการและส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
    6. การให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา
    7. การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
    8. การเผยแพร่งานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
    1. การศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา
    2. การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษา
    3. การพัฒนาระบบเครือข่ายด้านการศึกษา
    4. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    5. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้บุคลากรของสำนักการศึกษา
    6. การบริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้านการศึกษา
    7. การกำกับตรวจสอบ ควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
    8. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา
    9. การให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
    10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
    1. การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พร้อมคู่มือการใช้/การผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ
    2. การพัฒนาบทเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
    3. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
    4. การพัฒนาศูนย์บริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ผลิตสื่อการเรียนรู้
    5. การบริการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อประสมและดิจิทัลออนไลน์
    6. การสนับสนุนให้มีการผลิต พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ในโรงเรียน
    7. การติดตามประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนและการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
    8. การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้
    9. การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ที่หน่วยงานผลิตในเว็บไซต์ศูนย์มีเดียออนไลน์
    10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
    1. งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
    2. งานงบประมาณและการเงิน
    3. งานบัญชีและพัสดุ
    4. การบริหารงานบุคคล
    5. งานการประชุม
    6. การควบคุม ดูแลสถานที่และยานพาหนะ
    7. งานทะเบียนโอนครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
    8. การบริการภายในส่วนราชการ
    9. การติดต่อประสานงาน
    10. การสนับสนุนกิจกรรม
    11. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
    12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย